close

Feb. 25, 2016
HR
กระปุกออมสินจากวัสดุเหลือใช้ ร่วมกันคิด ประหยัดอดออม (TTS)

โครงการ CSR-DIW ประจำปี 2559 บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัด โรงงานนครปฐม (TTS/NPT) ร่วมกับ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว ซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนบางกระเบา ได้ร่วมจัดทำโครงการ“นำของเหลือใช้มาประดิษฐ์ ร่วมกันคิด ประหยัดอดออม” เมื่อวันที่ 9 และ 11 กุมภาพันธ์ 2559 จัดกิจกรรมกับน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โดยรวมจำนวน 165 คน ประดิษฐ์กระปุกออมสินจากแกนกระดาษเหลือใช้ และเศษฟิล์มพลาสติกที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตของบริษัทฯ เพื่อนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพื่อให้น้องๆ เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ และเสริมสร้างวินัยรักการออม

a

พนักงานบริษัทไทยโทเรซินเทติคส์ โรงงานนครปฐม ร่วมถ่ายรูปกับนักเรียนโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว

ในการจัดทำโครงการครั้งนี้ พนักงานทุกสายงานได้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ตกแต่งกระปุกออมสิน ทีมงานได้จัดซื้อฝาพลาสติกปิดแกนกระดาษ ส่งให้หน่วยงานซ่อมบำรุงทำการเจาะช่องสำหรับหยอดเหรียญ เพื่อประกอบกับแกนกระดาษกลายเป็นกระปุกออมสิน และนำไปเป็นตัวอย่างให้แก่น้องๆ นักเรียน นอกจากนั้น ยังนำกระปุกออกสินฝีมือพนักงานไปมอบให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 80 คน อีกด้วย

a

แกนกระดาษและเศษพลาสติกเหลือใช้ ได้ส่งให้ทางฝ่ายซ่อมบำรุงของโรงงานทำการเจาะรูและประกอบเข้ากันให้กลายเป็นกระปุกออมสิน

b

พนักงานโรงงานนครปฐมช่วยกันประดิษฐ์และตกแต่งกระปุกออมสิน

c

พนักงานโรงงานนครปฐมช่วยกันประดิษฐ์และตกแต่งกระปุกออมสิน

บริษัทฯ จัดกิจกรรมโดยมีการให้ความรู้ทางด้านทฤษฏีเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยการออม ประโยชน์ของการออมเงินและการนำวัสดุสิ่งของที่เหลือใช้กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ พร้อมกันกับในส่วนของภาคปฏิบัติ โดยมีพนักงานของเราช่วยสอนนักเรียนประดิษฐ์และตกแต่งกระปุกออมสิน กิจกรรมนี้ นักเรียนได้สนุกกับการประดิษฐ์กระปุกออมสินเป็นของตนเอง เพื่อความสวยงามและช่วยสร้างแรงจูงใจให้รักการออม

a

มอบกระปุกออมสินให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

b

เด็กนักเรียนสนุกสนานไปกับกิจกรรมการตกแต่งกระปุกออมสิน

c

เด็กนักเรียนสนุกสนานไปกับกิจกรรมการตกแต่งกระปุกออมสิน