close

Oct 25, 2016
โครงการ CSR-DIW ที่โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (LTX Mill 2)
Sep  2, 2016
รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2559
Sep  1, 2016
สอนการทดลองวิทยาศาสตร์โรงเรียนประถมในย่านชุมชนครั้งที่ 2 (TTS BKK)
Aug 10, 2016
การประดิษฐ์ไม้ถูพื้นจากเส้นด้ายเหลือใช้ (TTTM)
Jul 29, 2016
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนเพื่อน้อง ณ โรงเรียนคลองเสาธง (LTX Mill 3)
Jul 11, 2016
กลุ่มบริษัทโทเรในประเทศไทยเข้าร่วมรับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2559
Apr 29, 2016
โครงการ “แสงสว่างและความปลอดภัยชุมชนหมู่บ้านวารุณี” (TTS AYU)
Apr  8, 2016
โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน ๘๔๐,๐๐๐ กล้า (LTX)
Apr  4, 2016
ลัคกี้เท็คซ์กับห้องสมุดเพื่อโรงเรียนและชุมชน วัดบึงน้ำกลัด จังหวัดพิจิตร
Mar 22, 2016
ลัคกี้เท็คซ์สร้างห้องสมุดให้โรงเรียนบ้านซำภู จังหวัดเพชรบูรณ์
Mar  4, 2016
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสยามเยี่ยมชมโรงงานนครปฐม (TTTM)
Mar  1, 2016
ลัคกี้เท็คซ์กับถนนแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านจอมศรี จังหวัดอุดรธานี
Feb 25, 2016
กระปุกออมสินจากวัสดุเหลือใช้ ร่วมกันคิด ประหยัดอดออม (TTS)
Feb 19, 2016
การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟร่วมกับโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า (TTS)
Jan 22, 2016
ลัคกี้เท็คซ์กับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
Jan 19, 2016
ไทยโทเรซินเทติคส์กับกิจกรรมงานวันเด็ก
Jan 14, 2016
ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์ กับกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
Dec 18, 2015
การปลูกต้นไม้เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Sep  9, 2015NEW
รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2558 (LTX)
Aug 27, 2015
โครงการปรับปรุงโรงอาหาร ณ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม (TTS)
Jun 30, 2015
เปิดบ้านเยี่ยมชมโรงงาน
May  4, 2015
โครงการช่วยเหลือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง จังหวัดนครปฐม
Apr 29, 2015NEW
โรงงาน 2 ต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยฟูเจนคาทอลิก ประเทศไต้หวัน (LTX)
Mar  9, 2015
พิธีมอบรางวัลครั้งที่ 21 มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF)
Dec 11, 2014
ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองเม็ก (LTX)
May 14, 2014
พิธีมอบรางวัลครั้งที่ 20 มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
Jan 27, 2014
พิธีเปิดTPPT
Jan 11, 2014
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
Jan 10, 2014
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
Oct 23, 2013
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดหลังการเผาไหม้
Sep 30, 2013
ร่วมโครงการบริจาคเลือดเพื่อครอบครัวกับมหาวิทยาลัยมหิดล
Sep 13, 2013
กลุ่มบริษัทโทเรในประเทศไทยได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานในปี 2556
Sep 13, 2013
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกในสถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ
Sep 11, 2013
รางวัล CSR-DIW กรมโรงงานอุตสาหกรรม
Aug 31, 2013
กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง
Aug 30, 2013
การซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีน้ำท่วมของนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
Aug 30, 2013
กิจกรรมร่วมกับชุมชนท้องถิ่น โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์
Jul 30, 2013
การสัมมนาความปลอดภัยประจำปีของกลุ่มบริษัทโทเรในประเทศไทย
Jul 30, 2013
มาตรฐานการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)
Jul 29, 2013
โครงการครอบครัวต้นไม้
Jul  5, 2013
รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
Jul  4, 2013
Technical Center Grand Opening
May 20, 2013
การประชุมสหพันธ์อุตสาหกรรมผู้ผลิตเส้นใยแห่งภูมิภาคเอเซีย (ACFIF) ที่กรุงเทพ
Feb 18, 2013
พิธีมอบรางวัลครั้งที่ 19 มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

TOP OF THIS PAGE